herb gminy słomniki archanioł Michał

Podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach, ostatniej w tej kadencji, radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą wsparcia protestu rolników. Podjęli specjalną uchwałę dotyczącą poparcia dla protestów przeciwko destabilizacji rynku rolnego wywołanego importem zboża z Ukrainy. Wspiera rolników także w kwestii tak zwanego "Zielonego Ładu".

 Podczas LVI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto m.in.

  • uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
  • uchwałę w sprawie przyjęcia informacji nt. Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2023.
  • uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
  • uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2024 na terenie gminy Słomniki.
  • uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  • uchwałę w sprawie poparcia protestu rolników.
  • uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr LIV/725/23 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego.
  • uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2024 r.
  • uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2024-2035.
  • uchwałę w sprawach majątkowych.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą wsparcia protestu rolników. Podjęli specjalną uchwałę dotyczącą poparcia dla protestów przeciwko destabilizacji rynku rolnego wywołanego importem zboża z Ukrainy. Wspiera rolników także w kwestii tak zwanego "Zielonego Ładu".

Na podstawie 18a ust. 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 44 pkt. 1 Uchwały Nr XLIV/516/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słomniki - Rada Miejska w Słomnikach uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słomnikach popiera rolników protestujących przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów z poza Unii Europejskiej (z Ukrainy) oraz absurdalnym przepisom Unii Europejskiej, które w konsekwencji mogą doprowadzić do bankructwa polskich rolników.
§ 2. Przedmiotowe stanowisko przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach przekaże do wiadomości Wojewodzie Małopolskiemu oraz Małopolskiej Izbie Rolniczej.
§ 3. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. Cała uchwała TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel podsumował także swoje działania w mijającej kadencji 2019-2023, jest ona dostępna TUTAJ.

Podsumowanie kadencji Burmistrza Gminy Słomniki 2019-2023 omówione podczas LVI Sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach: