Rok 2023 r. obfitował w inwestycje przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki.  Zobacz podsumowanie najważniejszych działań, projektów oraz wydarzeń minionego roku.

Wydatki na inwestycje w 2023 r. wyniosły prawie 20 mln zł, w tym ponad 9 mln zł ze środków zewnętrznych.

 

Pozyskane środki na rozwój gminy pochodzą z:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki
 • środków rządowych - Program Polski Ład

Inwestycje zrealizowane w 2023 r. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym to m.in.

Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach.

Rewitalizacja terenu wraz z przebudową budynku ZGKiM w Słomnikach przy ul. Żeromskiego.

Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych:

 • Budowa placu zabaw w Słomnikach ulica 3 Maja
 • Budowa placu zabaw w Słomnikach ulica Niecała
 • Przebudowa placu zabaw w Słomnikach ulica Krasińskiego
 • Budowa siłowni plenerowej w Waganowicach
 • Budowa siłowni plenerowej w Prandocinie
 • Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw przy ulicy Wolności w Słomnikach

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki przy ul. Św. Floriana.

 W 2023 r. na inwestycje drogowe wydano ponad 11 mln zł.

Przebudowa dróg rolniczych /FOGR/:

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól  w miejscowości Smroków
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól  w miejscowości Niedźwiedź

Remont dróg gminnych o nawierzchni kamiennej:

 • Remont drogi wewnętrznej w Ratajów koło „czworaków”
 • Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1
 • Remont drogi wewnętrznej w Trątnowice do posesji nr 8
 • Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)
 • Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 218 w m. Kępa
 • Remont drogi wewnętrznej nr 302/1 w m. Polanowice

Budowa, remont i przebudowa dróg gminnych:

 • Budowa drogi gminnej ul. Józefa Piłsudskiego w Słomnikach
 • Budowa drogi za halą sportową ul. Św. Michała Archanioła w Słomnikach
 • Remont drogi gminnej nr 601798K w miejscowości Ratajów
 • Remont drogi gminnej nr 601775K w miejscowości Czechy
 • Remont drogi gminnej nr 601805K w m. Wężerów
 • Remont drogi gminnej nr 601806K w m. Wężerów
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 720 w m. Wężerów
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 251 w m. Janikowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 241 w m. Janikowice
 • Przebudowa drogi wewnętrznej, przebudowa skrzyżowania i budowa przejścia dla pieszych drogi gminnej nr 601824K (ul. Św. Jana Pawła II) w miejscowości Słomniki
 • Remont drogi gminnej nr 553 w m. Miłocice (k. domków nauczycielskich)
 • Przebudowa drogi nr 393 w m. Prandocin (k. cmentarza)
 • Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach /w trakcie realizacji/
 • Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola
 • Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z DK7 do składu Niedźwiedź /w trakcie realizacji/
 • Przebudowa drogi powiatowej od składu Niedźwiedź do drogi Kocmyrzowskiej
 • Przygotowanie dokumentacji na utwardzone pobocze w Wężerowie
 • Wykonanie dokumentacji na chodnik w Polanowicach w stronę Marszowic
 • Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Brończyce i Waganowice.
 • Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Proszowskiej w Słomnikach.

W trakcie realizacji

 • Remont ul. Słonecznej w Słomnikach wraz z budową zatok postojowych
 • Złożono wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego do wykonania zadań w roku 2024 w ramach Inicjatyw Samorządowych:
 • Remont drogi powiatowej nr 1173K w miejscowości Januszowice
 • Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2162K w  Wężerowie
 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w Polanowicach
 • Wykonanie dokumentacji na utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2142K w Smrokowie

Prace na drogach gminnych

 • Wykonano remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki
 • Dostarczono 4 samochody po 25t kamienia na drogę w Wężerowie wzdłuż torów kolejowych
 • Zebrano pobocza przy drodze gminnej Szczepanowice–Kolonia
 • Zebrano pobocza na drodze gminnej Niedźwiedź Kolonia
 • Poprawiono nawierzchnię drogi wzdłuż torów kolejowych do mostu w miejscowości Miłocice poprzez dowiezienie i wyrównanie materiału kamiennego
 • Odtworzono rów przydrożny na długości ok. 80m w miejscowości Janikowice
 • Naprawiono zapadniętą nawierzchnię z kostki brukowej na chodnikach przy ul. Moniuszki i Brykalskiego w Słomnikach
 • Zostało wykonane odwodnienie liniowe przy parkingu na ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 • Odtworzono rów na długości 390m przy drodze gminnej nr 601783K w m. Lipna Wola
 • Wykonano 3 stanowiska z ławkami przy ścieżce pieszo-rowerowej w ciągu ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach
 • Umocniono skarpy rowu w miejscowości Polanowice
 • Wykonano odwodnienie przy drodze na działce nr 53/3 w Szczepanowicach
 • Odtworzono rów w m. Lipna Wola (przed sołtysem) i w m. Niedźwiedź (Gliniki)
 • Wykonano chodnik na placu targowym oraz wykonano przedłużenie chodnika przy starym przedszkolu w kierunku placu zabaw
 • Wykonano utwardzenie pobocza przy ul. Niecałej w Słomnikach
 • Utwardzono drogę rolniczą nr 375 w miejscowości Czechy przy rzece Szreniawa
 • Dokonano obcinki gałęzi drzew i wycinka krzewów przy drodze rolniczej nr 290 w m. Trątnowice
 • Odtworzono rów przydrożny w centrum Trątnowic przy drodze gminnej.
 • Wykonano wycinkę krzewów, obcinkę gałęzi i wycinkę drzew przy drogach gminnych na terenie gminy Słomniki
 • W miejscowości Niedźwiedź oznakowano nowo powstałe ulice tabliczkami z nazwą ulicy i miejscowości
 • W Słomnikach wymieniono nieczytelne tabliczki na nowe.
 • Zamontowano 3 wiaty przystankowe w m. Brończyce i Waganowice.
 • Dokonano wstawienia 7 szt. szyb w wiatach przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 772 w kierunku Miechowa w m. Januszowice, Prandocin, Wężerów i Orłów
 • Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2023/2024

 Komunikacja publiczna

BUS – kontynuacja linii:

 •  Słomniki – Niedźwiedź 
 •  Słomniki  - Smroków    
 •  Słomniki – Janikowice  

Dodatkowy kurs linii 222

Dołożenie dodatkowego kursu na linii 222 od dnia 1 września br.

W październiku Burmistrz Paweł Knafel podpisał list intencyjny z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie przebudowy stacji PKP Niedźwiedź; planowana inwestycja ma na celu rozbudowę stacji PKP Niedźwiedź, poprawę bezpieczeństwa i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświetlenie drogowe

Montaż słupów stalowych wraz z lampami solarnymi /26/ w miejscowościach:

 • Januszowice- 3 lampy
 • Polanowice- 3 lampy
 • Smroków – 2 lampy
 • Trątnowice – 2 lampy
 • Zaborze – 7 lamp
 • Kacice – 4 lampy
 • Lipna Wola – 5 lamp

Budowa oświetlenia ulicznego: budowa oświetlenia w miejscowości Wesoła wzdłuż drogi E7

Wykonanie zasilania rozdzielnicy oraz lamp oświetlenia ulicznego parkingu na Rynku w Słomnikach

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego budowy nowego odcinka oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej - ul. Józefa Piłsudskiego

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego nowego odcinka oświetlenia Zaborze - Polanowice

Inne inwestycje

 • Ocieplenie stropu budynku MGCK przy ul. Wolności 4 w Słomnikach
 • Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego w Słomnikach
 • Remont polegający na malowaniu ścian w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach
 • Remont mieszkania komunalnego w Niedźwiedziu
 • Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”
 • Wykonanie remontu elewacji świetlicy w Januszowicach
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w 8 garażach przy ul. Kolejowej
 • Remont zaplecza sanitarnego w LKS Niedźwiedź
 • Remont szatni w LKS Trątnowice
 • Zakup kosiarki spalinowej dla LKS Polanowice
 • Montaż hydrantów wewnętrznych  w budynku MGCK w Słomnikach.
 • Mycie elewacji budynków szkoły w Słomnikach i Waganowicach
 • Wymiana pieca centralnego ogrzewania w obiekcie komunalnym w Prandocinie
 • Remont sali w OSP Prandocin
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Miłocice
 • Wykonanie konstrukcji schodów z wypełnieniem kratami pomostowymi z balustradami w OSP Miłocice
 • Malowanie sali oraz montaż drzwi w remizie OSP w Janikowicach
 • Dostawa oraz montaż mebli kuchennych wraz z zabudową AGD do świetlicy wiejskiej w Kacicach, montaż grzejników /OSP Kacice/
 • Częściowa rozbiórka i przebudowa w budynku gospodarczym w Zaborzu, przyłącz energetyczny
 • Malowanie sali dla KGW Niedźwiedź i sali głównej w remizie OSP Niedźwiedź.
 • Malowanie łazienek oraz wymiana armatury w remizie OSP Trątnowice.
 • Malowanie ścian w OSP Słomniki

Inwestycje w trakcie realizacji: Modernizacja ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.

Dokumentacja projektowa zrealizowana i w realizacji:

-  budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach

- modernizacja budynku stacji PKP w Słomnikach przy ulicy Kolejowej

- budowa świetlicy na  Wesołej

- zagospodarowanie pomieszczeń w remizie OSP Prandocin na bibliotekę

- koncepcja zbiornika retencyjnego w Lipnej Woli i w Wężerowie

- modernizacja budynku stacji PKP Słomniki Miasto

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wydano w 2023 roku ponad 3 mln zł

 • Zadania wodociągowe:
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów
 • Przebudowa części sieci wodociągowej w miejscowości Czechy – etap II,
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w Polanowicach
 • Wymiana fragmentu sieci wodociągowej w Rynku w Słomnikach
 • Wpięcie nowego ujęcia wody w Wężerowie do sieci wodociągowej
 • Zadania kanalizacyjne:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki przy ul. Św. Floriana

W trakcie realizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach przy ul. Krakowskiej.

 etap I, od ul. Zagłoby do wiaduktu kolejowego włącznie

 etap II, od wiaduktu kolejowego włącznie do ul Hubala.

 • Droga w Czechach nr 775
 • Droga w Czechach
 • Droga w Czechach
 • Droga w Czechach
 • Droga w Miłocicach przy domkach nauczycielskich
 • Droga w Prandocinie przy cmentarzu
 • Droga w Wężerowie nr 720
 • Droga w Wężerowie nr 601805K
 • ul. św. Jana Pawła II w Słomnikach
 • Droga w Ratajowie nr 601798K
 • wiata droga nr 775 (2)
 • wiata droga nr 775
 • rewitalizacja Rynku w Słomnikach
 • rewitalizacja Rynku w Słomnikach
 • budynek GOPS.jpg1
 • budynek GOPS
 • budynek GOPS wnętrze
 • strefa rekreacji w Prandocinie (5)
 • strefa rekreacji Waganowice
 • miasteczko rowerowe
 • plac zabaw os. Poetów
 • plac zabaw os. Poetów1
 • plac zabaw ul Wolności2
 • plac zabaw ul. Niecała
 • plac zabaw ul. Wolności
 • podpisanie porozumienia w sprawie modernizacji stacji PKP Niedźwiedź
 • świetlica w Orłowie
 • świetlica w Orłowie.jpg z lotu ptaka
 • tężnia solankowa
 • tężnia solankowa1
 • tężnika2
 • ujęcie wody w Wężerowie

 

 

Złożone wnioski i pozyskane środki na rok 2024

Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

Udzielenie dotacji na roboty przy sakralnych obiektach zabytkowych na terenie Gminy Słomniki.

Wartość zadania: 1.030.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.009.400,00 zł

Program „Maluch+” – gminie Słomniki zostały przyznane środki w wysokości 2.035.025 na utworzenie 50 miejsc w żłobku zł oraz w wysokości 504.800 zł na funkcjonowanie żłobka.

Program „dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację tarasu, schodów wejściowych i podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku urzędu miejskiego w kwocie ponad 206 000 zł / 80 procent wartości inwestycji/.

Program Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków: – uzyskanie dofinansowania w wysokości 495 000 zł na remont konserwatorski budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej

Program Polski Ład edycja VIII

– uzyskanie  dofinansowania na budowę ŚDS w Miłocicach /6,8mln zł/

- uzyskanie dofinansowania na budowę drogi gminnej na obszarze po scaleniu w Słomnikach – I etap /2 mln zł/

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601765K na odcinku  1,140 km w miejscowości Prandocin Wysiołek

- dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 601778K na odcinku 2,926 km w miejscowości Wesoła i Ratajów gmina Słomniki w łącznej wysokości 2.116.644,20 zł (60% kosztów inwestycji)

Cyberbezpieczny Samorząd

          - dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz ze

         szkoleniami dla pracowników, wdrożeniem systemów teleinformatycznych oraz

         aktualizacją polityki bezpieczeństwa - 850 000 zł

Złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego  na  zadanie  pn. „Budowa środowiskowego budynku samopomocy w Miłocicach” na kwotę 1.200.000,00 zł. Szacowana wartość zadania 8.000.000,00 zł.

Bezpieczeństwo - Ochotnicze Straże Pożarne

 • Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waganowicach
 • Gminne halowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w Waganowicach – eliminacje do zawodów powiatowych
 • Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Wężerowie /seniorzy i MDP/
 • Uroczystość 140 lecia OSP Słomniki
 • Uroczystość 90 lecia OSP Miłocice
 • Uroczystość 95 lecia OSP Smroków
 • Uroczyste wprowadzenie nowego samochodu pożarniczego w OSP Waganowice
 • Ilość wyjazdów do akcji – ponad 250

Nowe inicjatywy

 • Członkostwo w Klastrze Energii Korony Północnego Krakowa
 • Członkostwo w LGD Korona Północnego Krakowa
 • Członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem”
 • Gminny Dzień Seniora
 • Rok Patrona Gminy - Św. Michała Archanioła zakończony Festiwalem Anielskim

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Podsumowanie Programu Czyste Powietrze od początku istnienia programu:

Złożonych wniosków o dotację: 824

Rozliczono 462 wniosków

WFOŚiGW podpisał 652 umowy

Łączna kwota dotacji wypłacona mieszkańcom: 5 769 594,22zł

 Podsumowanie 2023:

 • złożone wnioski do Czystego Powietrza  - 143
 • rozliczone wnioski Czyste Powietrze  - 136
 • spotkania z mieszkańcami - 8
 • wykonane kontrole palenisk - 205

Sprawy bieżące:

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na które przeznaczono z budżetu Gminy Słomniki 150 000 zł oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetem 600 000 zł;

W ramach projektu PRFON „Dostępny samorząd – granty” otrzymaliśmy dofinansowanie na komplet tablic informacyjnych do urzędu miejskiego, które będą także opatrzone alfabetem Braille’a. Wartość zamówienia 13 000 zł, 100% dofinansowania.

Wywieziono i zutylizowano 265 ton eternitu.

Dzikie wysypiska – usunięto 35 dzikich wysypisk śmieci

Drugi sezon na kąpielisku w Januszowicach

Przeprowadzono akcję sprzątania Gminy Słomniki

Przeprowadzono pierwszą zbiórkę odpadów folii z działalności rolniczej: - przekazano 9,4 ton do utylizacji;

W ramach utrzymania czystości i porządku w szczególności na terenach rekreacyjno-spacerowych zakupiono 10 koszy na psie nieczystości;

Prace remontowo – budowlane na obiektach komunalnych i prace porządkowe na terenach gminnych /brygada remontowa/

 Działo się w 2023 roku

Rok świętego Michała Archanioła - Jarmark Anielski, nawiedzenie Figury świętego Michała Archanioła z Gargano, wiele wydarzeń organizowanych przez szkoły

Prowadziliśmy akcje spotkań z mieszkańcami gminy Słomniki na terenie świetlic w całej gminie - w sprawie inwentaryzacji zbiorników ściekowych, programów dofinansowujących wymianę źródeł ciepła, wyrobienie

Kontynuujemy program Ogólnopolskiej Karty Seniora - zorganizowaliśmy pierwszy Gminny Dzień Seniora

Bawiliśmy się podczas pikniku Perełki

Świętowaliśmy jubileusz 90-lecia OSP Miłocice oraz 140-lecie OSP Słomniki

Powstało miasteczko rowerowe przy MGCK w Słomnikach

Obchodziliśmy kolejną edycję Małopolskiego Święta Czosnku w Prandocinie oraz Dożynki Gminne w Waganowicach

Świętowaliśmy 10-lecie Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach

Nadano imię św. Mikołaja Biskupa Szkole Podstawowej w Kacicach

 • uroczystości święta Konstytucji 3 Maja
 • 10-lecie szkołu muzycznej w Słomnikach
 • 10-lecie szkołu muzycznej w Słomnikach.jpg1
 • 11 listopada
 • 11 listopada1
 • 11 listopada2
 • Festiwal anielski - Rok św. Michała Archanioła
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • jubileusz OSP Miłocice
 • jubileusz OSP Słomniki
 • nadanie patrona szkole w Kacicach
 • piknik Perełki
 • powiatowe zawody młodych strażaków w sali gimnastycznej w Niedźwiedziu
 • rok św. Michała Archanioła
 • zawodniczki Słomniczanki w kadrze narodowej futsalu
 • Gminne zawody strażackie
 • złote gody